Dojo-kun

 

At søge den perfekte karakter!

     "hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto"
 
 

At forsvare sandhedens vej!

     "hitotsu, makato no michi o mamuro koto"

 
 
At stræbe videre!

     "hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto"
 
 
Altid at være høflig!

     Hitotsu, reigi o omonzuru koto
 
 
At undgå overmod!

     "hitotsu, kekki no yu o imashimuru koto"